Support
Thai Coffin
082 7895391 080 4963926
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ธรรมะเป็นนามธรรมาสน์เป็นรูป

วันที่: 21-06-2011

ความว่าในสมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาของเราเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร พรั่งพร้อม ด้วยพระสาวกทั้งหลาย ในกาลครั้งนั้นยังมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อเมณฑก ที่ได้ชื่อเช่นนั้น เพราะเศรษฐีนั้นมีรูปแพะทองคำอันมีฤทธานุภาพมาก ภิกษุสงฆ์จึงได้โจทนากันอยู่ในคันธกุฏี
 ในกาลครั้งนั้นสมเด็จพระบรมศาสดา ได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในกาลครั้งหนึ่ง  ยังมีเมณฑกเศรษฐี   แต่ในกาลครั้งก่อนนั้น   ท่านได้เกิดมาในศาสนาของพระเจ้าวิปัสสี    มีนามว่า  อินทะเศรษฐี  ท่านมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา  ได้สละทรัพย์ และน้ำพักน้ำแรงออกก่อสร้าง
ธรรมาสน์


ถวายเป็นทานแก่พระพุทธเจ้าวิปัสสี เพื่อนั่งแสดงพระธรรมเทศนา และได้สร้างรูปแพะทองคำอีก ๕ ตัว   รองเป็นบันไดขึ้นเพื่อเสด็จไปเทศน์ได้โดยสะดวก  เมื่อเสร็จแล้วท่านก็ได้ถวายแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้า พร้อมทั้งตั้งความปณิธานว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จด้วยฤทธิ์แพะทองคำนี้เถิด
กาลต่อมาครั้นสิ้นอายุขัย เศรษฐีนั้นได้ไปเกิดบนสวรรค์ มีวิมานทองสูงได้ ๑๐ โยชน์ มีนางฟ้าเทพอัปสรพันหนึ่งเป็นบริวาร วิมานนั้นประกอบด้วยแก้ว  ประการ อันรุ่งเรืองลือชาปรากฏใน   เทวโลกนั้น   ชื่อว่าอินทกเทวบุตร  ครั้นจุติจากชั้นดาวดึงส์  ก็ได้มาบังเกิดในเมืองพาราณสีได้เป็นมหาเศรษฐีมีข้าวของเป็นอันมากหาที่จะ นับจะประมาณมิได้ ครั้นสิ้นชีพอายุขัยก็ได้นำตนไปอุบัติในเทวโลกอันเป็นเทวสถานอันอุดมโอฬาร ไพศาลของพวกเทพนิกรอีกครั้ง จนกระทั่ง ถึงศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรา จึงก็ได้จุติจากเทวโลกมาบังเกิดเป็นเมณฑกเศรษฐี   ครั้นเมณฑกกุมารเจริญวัยขึ้นได้ ๑๖ ปีนั้น แพะทองคำก็จึงทำฤทธิ์ให้เงินทองข้าวของในท้องแพะนั้นไหลออกมาเป็นอันมาก  เมณฑกกุมารได้เสวยซึ่งสมบัติข้าวของเหล่านั้นจึงมีนามว่า  เมณฑกเศรษฐี   นี้ก็ด้วยผลที่ท่านมีใจเจตนาดี หรือหวังดีต่อพระศาสนาต้องการสร้างถาวรวัตถุให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน   จนตลอดมาถึงทุกวันนี้ก็ย่อมได้รับอานิสงส์ตามความปรารถนาของท่าน

 

การให้ธรรมะ ถือว่าชนะการให้ทั้งปวง    ธรรมะเป็น นาม  ธรรมาสน์ เป็นรูป